طراحی Active &Passive

solutions-network-design

در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند، قطعات « فعال » یا Active گفته می​شود مثل سوئیچ و مودم.

و به قطعاتی که به برق متصل نمی‌شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح « نافعال » یا Passive گفته می​شود. مثل کابل و داکت و …

طراحی دقیق و بی عیب و نقص این دو مقوله خود نیاز به دانش و آشنایی با انواع برند های موجود و انتخاب صحیح آن دارد

Copyright © 2016 Raha IT Group