مشاوره

بدون شک استفاده از کارشناسان و مشاوران زبده‌ی خارج از سازمان، در امر بهبود روند کار سیستماتیک سازمانها، تأثیرات بسزایی داشته و موجبات هم افزایی فردی و گروهی را فراهم خواهد ساخت و به طور مشخص بهرهگیری از خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، خود فراهمآورنده يك رابطه تعاملی فزاينده است كه از بكارگيــری تخصصهای چندگانه نيروهای كار، برای حل مسائل و توانايی تركيب و پيوند تخصصهای موجود در شـبكههای کامپیوتری و هنر اداره آن شبكهها، پديد میآيد

Copyright © 2016 Raha IT Group